ECYEK YÖNERGE

EL CERRAHİSİ  YETERLİLİK KURULU (ECYEK) YÖNERGESİ

 

 1. GENEL ESASLAR

 

 1. TANIM
 1. Türk El ve Üst Ekstemite Cerrahisi Derneği (TEÜECD) alt kurulu olarak, “El Cerrahisi Yeterlik  Kurulu (ECYEK)” adı altında kurulan ve Türkiye’de “El Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması amacını taşıyan kuruldur. Bu Yönerge TEÜECD Tüzüğü’nün 20. Maddesi uyarınca, bir alt çalışma grubu olarak oluşturulan ECYEK adlı kurulun amaç, oluşma şekli ve çalışma ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. ECYEK, TEÜECD’nin bir alt komisyonu olarak işlemlerinde kendi yönergesi içerisinde çalışır ve TEÜECD Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

 1. ECYEK’nin amacı El Cerrahisi Uzmanlarının ve eğitim kurumlarının aktivitelerini kısıtlamak olmayıp ECYEK sertifikası ve standardizasyonu herhangi bir şekilde, yasal bir yeterlik derecesine veya El Cerrahisi pratiği lisansına karşılık gelmez. Bu nedenle ECYEK sınavlarına girerek sertifikasına sahip olmak veya standardizasyon için talepte bulunmak tamamen gönüllü bir çabadır.

 

 

 1. AMAÇLARI
 1. El Cerrahisinde Uzmanlık eğitiminin düzeyini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak, korumak ve güvence altına almak için TEÜECD yönetim kuruluna bilgi sağlamak ve rapor hazırlamak
 2. Türkiye’de El Cerrahisi eğitimi veren kuruluşlarla ortak çalışarak uluslararası ölçülerde yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve istatistik çalışmaları yapmak
 3. Eğitim-gelişim ve yeterlik (Board) sınavları düzenlemek.
 4. Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarını geçen El Cerrahisi Uzmanlarının Kurul adına sertifikasyonunu sağlamak;
 5. ECYEK sertifikasyonunun öncelikle, Avrupa ve Dünya El Cerrahisi Dernekleri Birliğinin” kendi bünyelerinde oluşturdukları Board  sertifikasyonuna nitelik olarak paralellik göstermesi; nihai olarak da ECYEK Sertifikasının Avrupa ve Dünya Board Sertifikasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmalarını sürdürmek ve bu sürece el cerrahisi uzmanlarının hazırlanması için destek olmak.

 

 

 1. ÇALIŞMA ALANLARI
 1. El Cerrahisi uzmanlık öncesi ve sonrası eğitimi desteklemek amacıyla kurslar, sürekli yayınlar, kitaplar, makale ve dergiler çıkarmak ve aynı amaçla elektronik ortamı da kullanmak
 2. El cerrahisi ile ilgili temel bilgilerin elde edilmesi ve bu düzeyde eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Ortopedi ve Travmatoloji ve Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif  Cerrahi asistanlarının eksikliklerini gidermek açısından rotasyonlar planlamak
 3. El cerrahisi Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek ve ideal El Cerrahisi eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel gerekliliklerin tanımlanması ve Eğitim kurumlarının bu gerekleri yerine getirmesine yardımcı olmak amacı ile yapılan çalışmaların sürdürülmesi (Eğitim kurumlarının akreditasyonu).
 4. El cerrahisi eğitimi sırasında eğitim ve gelişim ara sınavlarının (formative) düzenlenmesi
 5. Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek amacıyla yeterlik sınavları düzenlemek ve bu sınavları başaranları belgelendirmek. (Sertifikasyon)
 6. El Cerrahisi dalında eğitim kadrosundaki yükseltmeler için gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yapar.

 

 1. ÇALIŞMA BİÇİMİ ve İLKELERİ

 

TEÜECD Tüzük ve Yönergeleri kapsamında, ECYEK kuruluş amaç ve konularında özerk bir biçimde çalışır.

 

 1. Çağdaş El Cerrahisi uzmanlık eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel altyapı gereklerini ülke gerçeklerini gözetmek koşuluya belirlemek,; uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatının tanımlanması için çalışmak; kurumların bu gereklilikleri yerine getirmede karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla ülke çapında ve TEÜECD şemsiyesi altında organizasyonlar yapmak; gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim kurumlarının standartizasyonu için çalışmak; El Cerrahisi Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek ve ideal El Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi için gerekli alt yapı ve eğiticinin gerekliklerini tanımlamak; eğitim kurumlarının bu gerekleri yerine getirip getirmediğini incelemek; elde edilen bilgileri eğitim kurumlarıyla paylaşarak bu konudaki çalışmalarında destek olmak.
 2. Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek amacıyla, gönüllü katılımcılar için sınavlar düzenlemek ve belirli özelliklere sahip uzmanlar arasından bu sınavı başaranları; herhangi bir şekilde yasal bir yeterlilik derecesine veya El cerrahisi pratiği lisansına karşılık gelmeyecek ve bir lisanstan çok bir ödül belgesi niteliğinde olmak üzere belgelendirmek (sertifikasyon).
 3. El Cerrahisi alanında eğitim kadrosundaki yükseltmeler için gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yaparak TEÜECD YK’na önerilerde bulunmak.
 4. Eğitimin vazgeçilmez bileşeni olan araştırma etkinliklerini özendirmek ve desteklenmesini sürdürmek üzere araştırmalara destek vermek.
 5. Amaçları doğrultusunda eğitim ile ilgili takvim, kitaplar, sürekli yayınlar,  organizasyon şeması ve stratejik planı oluşturarak uygulanmasını TEÜECD’e önerir. TEÜECD bünyesinde basılacak eğitim amaçlı tüm kitapları ve sürekli yayınları planlar ve denetleyerek her milli kongrede 1 kitap çıkarmak.
 6. TTB, UDEK-UYEK, FESSH, IFSSH ve AB’nin (European Union, Strazburg) konuyla ilgili organlarından “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Europeen des Medecins Specialites, UEMS, Bruxelles) ile çalışma konu ve amaçlarına uygun bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunmak.
 7. El cerrahisi eğitimi sırasında standardizasyonun sağlanması açısından kurumlar arasında her bir uzmanlık adayının eksik alanlarına göre 6 ayda 1 ay olmak üzere rotasyon programları yapar ve uygulanması için TEÜECD’e bildirir.

 

 1. KONSEYİN OLUŞUMU ve YAPISI

 

 1. KONSEY MECLİSİ

 

 1. TEÜECD üyesi uzmanların oluşturduğu TEÜECD genel kurulu aynı zamanda ECYEK Konsey Meclisidir. 2 yılda bir Ulusal Kongre’nin yapıldığı yer ve zamanda toplanır. Yeni seçilen TEÜECD YK, ECYEK üyelerini seçer.
 2. ECYEK YK Üyelerinin belirlenmesinde Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarının ve ayrıca kurumların ( Üniversite, Sağlık bakanlığı, Özel) temsilcilerinin mümkün olduğunca eşit dağılımına özen gösterilir.
 3. ECYEK Yönetim Kurulu seçildikten sonraki ilk oturumunda başkan ve genel sekreteri seçer. Alt grup görevlendirmelerini ve görev dağılımını YK kurulu üyeleri arasında yapar ve gerekirse eksik alanlarda TEÜECD üyeleri arasından da görevlendirme yapabilir.

 

 1. YÖNETİM KURULU

 

 1. ECYEK Yönetim Kurulunun ana görevi, ECYEK’in temel işlevlerinin icrasını sağlamak, yaptıkları çalışmaların raporlarını TEÜECD yönetim kuruluna sunmaktır.
 2. ECYEK Yönetim kurulu 7 üyeden oluşur. Üyelerin tamamı TEÜECD  YK tarafından belirlenir. ECYEK, toplantılarına gerekli gördüğü durumlarda, çalıştığı birime ve öğretim üyesine önceden bilgilendirme yapmak şartı ile bir el cerrahisi uzmanlık asistanını davet edebilir. ECYEK Yönetim kuruluna seçilebilmek TEÜECD üyesi olma koşulu aranır.
 3.  Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreterini seçer. TEÜECD YK başkanı ve üyeleri ECYEK başkanı veya üyesi olamaz.
 4. Bir önceki ECYEK başkanı bir sonraki yönetim kuruluna önceki başkan sıfatı ile oy hakkı olmaksızın doğal üye olarak bir dönem daha katılır.
 5.  ECYEK YK Toplantısının yapılabilmesi için en az başkan veya genel sekreterden biri olmak üzere yarı sayıdan 1 fazla yönetim kurulu üyesinin bulunması gereklidir. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa üst üste toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde ilgili kontenjandan yedek üye asil üyeliğe geçer.
 6. ECYEK, yılda en az biri TEÜECD YK ile  birlikte olmak üzere, 3 kez toplanır. Toplantı tutanağını 1 hafta içerisinde TEÜECD YK’na gönderir.
 7. Alt çalışma grupları ECYEK ve TEÜECD üyelerinden oluşacak şekilde belirlenir. Alt gruplar ECYEK YK’na karşı sorumludurlar ve çalışma raporlarını ECYEK YK’na sunarlar. İlgili sonuçlar YK tarafından TEÜECD ye sunulur.
 8. ECYEK çalışma raporları, ECYEK sertifikasyonuna ait listeler ve haberler, ECYEK sertifikasını alan kişilerin isimleri, görevlilerin listeleri, sınav tarih ve ücretleri, sınav ve eğitim komisyonunun hazırladığı standardizasyon raporları ve genel istatistik değerlendirmelerini dilerse dağıtıma sunar ve bunlarla ilgili araştırmalar ve makaleler hazırlar.
 9. ECYEK çalışmaları ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir sorun veya yorum ihtilafının Yönetim Kurulu tarafından çözülememesi halinde durumu TEÜECD Yönetim Kurulu’na ileterek hakemliğini  talep eder.

 

 

 1. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI ve ÇALIŞMALARI
 1. Eğitim Programları Geliştirme planlama alt grubu: 
  1. Çağdaş El Cerrahisi uzmanlık eğitimi için gerekli alt yapı ve eğitici gereklerini ülke gerçeklerini gözetmek koşuluyla belirlemek, uzmanlık eğitimi çekirdek programının tanımlanması için çalışmak, kurumların bu gereklilikleri yerine getirmede karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla ülke çapında ve TEÜECD şemsiyesi altında Klinik Bilgi Yenileme Kursları olmak üzere bilgi, beceri ve tutum eğitim etkinlikleri düzenlemek ve Bilgi Ağı ve benzeri eğitim gereçleriyle Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerini teşvik eder.
  2. Bu komisyon, eğitim rotasyonları, kursları ve kitapları planlar. Rotasyonlar eksiklikleri belirlenen uzmanlık öğrencilerine göre her 6 ayda 1 ay olacak şekilde planlanır.
  3. Bilimsel araştırmaların desteklenmesi, El Cerrahisinde  TEMEL ve KLİNİK bilimleri içeren kurslar düzenlenmesi, “E-Learning” uzaktan öğrenme ile ilgili çalışmalar yapmak ve uygulanması için TEÜECD’ne rapor sunmak gene bu grubun görevlerindendir.
  4. El cerrahisi ile ilgili temel bilgilerin elde edilmesi ve bu düzeyde eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Ortopedi ve Travmatoloji ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi asistanlarının eksikliklerini gidermek açısından rotasyonlar planlayarak TEÜECD ile işbirliği içinde çalışmalar yapar.
  5. TEÜECD’nin sürekli yayını olan El ve Mikrocerrahi dergisinin editörlerini atar ve derginin çıkarılmasını sağlar.
  6. Her milli kongrede önceden konusu ve editörü belirlenmiş konuda 1 adet kitap çıkarır.

 

 1. Uzmanlık eğitimi gelişim  ve ölçme alt grubu:
  1. Eğitim düzeyinin belirlenmesi amacıyla Uzmanlık Gelişim Sınavları’nı (UGS) düzenler, sonuçlarını analiz ederek önlemler alır ve planlamalar yapar.
  2. Uzmanlık gelişim sınavı her 6 ayda bir düzenlenir. Bir yıl yeterli olur. Yılda iki sınav oldukça fazla olur kanaatindeyim
  3. Sınav dili Türkçedir.
  4. Yazılı formative bir sınavdır. UGS ile ilgili kurallar ECYEK  tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliği ile belirlenir.
  5. Eğitim takvimi uyarınca yılda iki kez Uzmanlık Gelişim Sınavını (UGS) düzenleyerek El cerrahisi uzmanlık öğrencilerinin gelişimleri hakkında kendilerine ve klinik şefi/anabilim dalı başkanlarına bilgi verir. Değerlendirme için Tıp Eğitimi bilim dalından destek alınması gereklidir
 2. Yeterlik sınavı alt grubu:
  1. El Cerrahisi alanında çalışan ve eğitimleri süren herkesin ECYEK’nin toplantılarından, sınavlardan ve yapılan son değişikliklerden haberdar olması kendi sorumluluğundadır.
  2. ECYEK Sertifikası için yapılan sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  3. Sınav dili Türkçedir.
  4. 2 yılda 1 olmak üzere milli kongre sırasında yapılır. 2 aşamalı sınavdır. 1. Aşama yazılı ikinci aşama ise sözlü ve beceriye dayalı sınavdır.
  5. Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmazlar.
  6. Yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili kurallar ECYEK  tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliği ile belirlenir.
  7. El Cerrahisi uzmanlık eğitimi devam eden uzman adayları Yeterlik Sınavı’nın ilk aşamasına girebilir.
  8. Sınavda (Her iki aşamada ) başarılı olan kişiler ECYEK sertifikasını almaya hak kazanırlar.
 3. Akreditasyon ve resertifikasyon Alt grubu: 
  1. Yardımcı doçent, Doçent ve Profesör adaylarında atama ve yükseltmede aranacak asgari şartları tanımlamak, eğitim hastanelerinde şef yardımcısı ve şef yükseltme ve atamalarında gözetilecek asgari koşulları belirler.
  2. Sertifika süresi (10 yıl) dolacak üyelerin yeniden belgelendirilmesi amacıyla çalışma yürütür. ECYEK sertifikasına sahip olanlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirmek için değerlendirilirler. Değerlendirmede TTB-STE Kredilendirme esas olarak alınır, ayrıca ECYEK sınav ve eğitim komisyonunca belirlenen ve ECYEK yönetim kurulunca onaylanan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak uygulanır.
  3. Gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim kurumlarının akreditasyonu için çalışır.
  4. Akreditasyon kurulu kurum ziyaretleri yaparak akreditasyon raporunu TEÜECD YK’na sunar. Akrediatasyon ile ilgili kurallar ECYEK  tarafından hazırlanacak Kurum Akreditasyon Yönetmeliği ile belirlenir.

 

 

 1. BÜTÇE ve FİNANSMAN

        ECYEK’in çalışmalarının finansmanı TEÜECD tarafından yapılır.

 1. ECYEK SERTİFİKASININ İPTALİ

Tüm adayların ve ECYEK sertifikalı kişilerin dosyaları gizli tutulur ve ECYEK Başkanı, Yönetim Kurul Üyeleri ve ECYEK YK’nda o sırada görevli olanlar dışındaki kişiler tarafından yasal bir zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamazlar. Bu dosyaların korunduğu yer TEÜECD’dir. ECYEK Yönetim Kurulu aşağıda tanımlanan durumlarda, sertifikayı iptal etme yetkisine sahiptir. Aşağıda tanımlanan durumlarda ECYEK Yönetim Kurulu gerekli kanıtları elde ettikten sonra ECYEK sertifikalı hekimi savunmada bulunmak üzere davet eder. Sertifikanın iptali ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli kararında ECYEK Yönetim Kurulu TEÜECD Etik Kurulu ile beraber çalışır.

 

 1. Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte ve uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması
 2. Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı veya bu kuruluşlara denk kurumlar tarafından, herhangi bir sebepten dolayı hekimlik veya El Cerrahisi uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınması
 3. Tıbbi veya sosyal acıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun saptanması
 4. ECYEK sertifikası iptal edilenler tekrar sertifika alamazlar

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun