El Cerrahisi Yeterlilik Komisyonu (ECYEK)

I-TANIM- ÇALIŞMA ALANI

Madde 1: Tanım

1.1. Türk El ve Üst Ekstemite Cerrahisi Derneği (TEÜECD) alt kurulu olarak, “El Cerrahisi Eğitim Kurulu (ECEK)” adı altında kurulan bu kurul Türkiye’de “El Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması, El Cerrahisi hekimliğinde kalitenin yükseltilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

1.2. Ana faaliyetleri: ECEK, şu alanlarda faaliyet gösterir:

1.2.1 Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek ve ideal El Cerrahisi eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel gereklilikleri tanımlamak; eğitim kurumlarının bu gerekleri yerine getirmesine yardımcı olmak (eğitim kurumlarının standardizasyonu)

1.2.2 Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi yükseltmek amacıyla sınavlar düzenlemek ve belirli özelliklere sahip uzmanlar arasından bu sınavı başaranları belgelendirmek (sertifikasyon).

1.3 ECEK, TEÜECD’nin bir alt kuruluşudur. İşlemlerinde kendi yönergesi içerisinde çalışır.

II. AMAÇLAR

Madde 2. ECEK’nin amaçları:

2.1. El Cerrahisinde Uzmanlık eğitiminin düzeyini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak, korumak ve güvence altına almak;

2.2.Türkiye’de El Cerrahisi eğitimi veren kuruluşlarla ortak çalışarak uluşlararası ölçülerde yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve istatistik çalışmaları yapmak;

2.3.Belirli niteliklere sahip olan ve Kurul tarafından yapılan sınavları geçen El Cerrahisi Uzmanlarının Kurul adına sertifikasyonunu sağlamak;

2.4.Ulusal ve uluslararası düzeyde El Cerrahı ünvanını, bu ünvana sahip kişilerin profesyonel statüsünü savunmak ve güçlendirmek üzere çalışmalarda bulunmak;

2.5.ECEK sertifikasyonunun öncelikle, Avrupa ve Dünya El Cerrahisi Dernekleri Birliğinin” kendi bünyelerinde oluşturdukları Board sertifikasyonuna nitelik olarak paralellik göstermesi; nihai olarak da ECEK Sertifikasının Avrupa ve Dünya Board Sertifikasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmalarını sürdürmektir.

2.6.ECEK’nin amacı El Cerrahisi Uzmanlarının ve eğitim kurumlarının aktivitelerini kısıtlamak değildir. ECEK sertifikası ve standardizasyonu herhangi bir şekilde, yasal bir yeterlilik derecesine veya El Cerrahisi pratiği lisansına karşılık gelmez. Bu nedenle ECEK sınavlarına girerek sertifikasına sahip olmak veya standardizasyon için talepte bulunmak tamamen gönüllü bir çabadır.

III. EL CERRAHİSİ EĞİTİM KURULUNUN YAPISI

Madde 3. El Cerrahisi Eğitim Kurulunun yapısı

3.1. ECEK, (1) Genel Kurul, (2) Yönetim Kurulu olmak üzere iki ana organdan oluşur.

IV. GENEL KURUL

Madde 4. ECEK Genel Kurulu:

4.1. ECEK Genel Kurulu: Üniversitelerdeki El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanlarından, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde El Cerrahisi Yapılan Bölüm Temsilcilerinden, Özel El Cerrahisi Hastaneleri Temsilcilerinden, Özel Hastanelerde görev yapan El Cerrahisi Gruplarının temsilcilerinden, TEÜECD YK eski başkanlarından ve TEÜECD YK üyelerinden oluşur.

4.2. ECEK Genel Kurulu senede bir kez toplanır. Yeni TEÜECD YK oluştuktan sonra YK nın saptadığı yer ve tarihte YK başkanının başkanlığında ilk toplantısını yapar. Genel kurul bu toplantıda bir yıl sonra yapılacak toplantının tarihini de belirler.

4.4. ECEK Genel Kurulunun görevleri, ECEK kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdürmek; ECEK faaliyetlerinin arzu edilen doğrultuda gidip gitmediğinin genel olarak kontrolünü yapmak; ECEK işleyişiyle ilgili olarak temel kararları almak, diğer ECEK YK çalışma raporlarını ve önerilerini değerlendirmek; ECEK Yönetim Kurulu üyelerinden altısının seçimlerini yapmaktır.

V. YÖNETİM KURULU

Madde 5. ECEK Yönetim Kurulu:

5.1. ECEK Yönetim kurulu 9 üyeden oluşur. Üyelerin altısı ECEK Genel Kurulu, üçü TEÜECD YK tarafından belirlenir. Yönetim kuruluna seçilebilmek için en az 10 yıllık uzman ve aktif eğitici- uygulayıcı olma koşulu aranır.

5.2. İlk yapılacak ECEK genel kurulunda El Cerrahisi Bilim Dallarını temsil eden 3 asil ve yedek, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri El Cerrahisi Birimlerini temsilen bir asil ve yedek, Özel El Cerrahisi birimlerini temsil eden 2 asil ve yedek üye seçilir. Seçim gizli oy açık tasnif usulü yapılır. 3 asil ve yedek üye ise TEÜECD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5.3. Bir önceki ECEK başkanının görev süresi dolmuş ve yönetim kurulundan ayrılmak zorunda ise bir sonraki yönetim kuruluna eski başkan sıfatı ile oy hakkı olmaksızın doğal üye olarak bir dönem daha katılır.

5.4. Yönetim Kurulu oluşunca, kendi içinde bir başkan, bir genel sekreter belirler. TEÜECD başkanı ECEK başkanı olamaz.

5.5. ECEK YK Toplantısının yapılabilmesi için en az başkan veya genel sekreterden biri olmak üzere 5 yönetim kurulu üyesinin bulunması gereklidir. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa üst üste toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde ilgili kontenjandan yedek üye asil üyeliğe geçer.

5.6. ECEK Yönetim Kurulunun ana görevi, ECEK’in temel işlevlerinin icrasını sağlamak, yaptıkları çalışmaların raporlarını TEÜECD YK ve ECEK Genel Kuruluna sunmaktır.

5.7. ECEK, Madde 1.2’de tanımlanan amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen ana çalışmaları yapar. Gerekli gördüğünde bunlarla ilgili alt çalışma grupları oluşturur. Bu grupların üyeleri ECEK YK tarafından dernek üyeleri arasından belirlenir. TEÜECD ve ECEK Yönetim Kurulları üyeleri bu çalışma gruplarında görev alabilirler

5.7.1 El Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Standartlarının Belirlenmesi: Çağdaş El Cerrahisi uzmanlık eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel altyapı gereklerini ülke gerçeklerini gözetmek koşuluya belirlemek,; uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatının tanımlanması için çalışmak; kurumların bu gereklilikleri yerine getirmede karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla ülke çapında ve TEÜECD şemsiyesi altında organizasyonlar yapmak; gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim kurumlarının standartizasyonu için çalışmak;

5.7.2 Uzmanlık sonrası eğitim standartlarının belirlenmesi ve denetlenmesi (Eğitim- Sınav): Sürekli Tıp Eğitimi aktivitelerini teşvik etmek; bu etkinliklerin kalitesinin arttırılması yönünde girişimlerde bulunmak; uzmanların etkinliklere katılımını teşvik etmek ve denetlemek; eğitim düzeyinin belirlenmesi amacıyla sınavlar düzenlemek (board sınavı); bu sınavı organize edecek komisyonlar oluşturmak,

5.7.4 El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Araştırma ve Mezuniyet sonrası Eğitim: Bilimsel araştırmaların desteklenmesi, El Cerrahisinde TEMEL ve KLİNİK bilimleri içeren kurslar düzenlenmesi, “E-Learning” uzaktan öğrenme ile ilgili çalışmalar yapmak.

VI. BÜTÇE VE FİNANSMAN

Madde 6. Bütçe ve Finansman

6.1. ECEK’in çalışmalarının finansmanı TEÜECD tarafından yapılır.

VII. ECEK SERTİFİKASI İÇİN SINAVLAR

Madde 7. ECEK sertifikası

7.1. ECEK Sertifikası için yapılan sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

7.2. SSYB tarafından onaylanmış uzmanlık belgesine sahip TEÜECD üyesi olanlar açılacak sınavlara girmeye hak kazanırlar.

7.3. Sınav dili Türkçedir.

7.4.Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmazlar.

7.5.Yazılı ve sözlü sınavlar ECEK tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliğinde belirtilen kurallara göre gerçekleştirilir.

7.6. Sınavda başarılı olan kişiler ECEK sertifikasını almaya hak kazanırlar.

7.7. Başlangıçta ECEK Sertifikasına sahip kimse olmadığı için, ECEK tarafından belirlenen ve TEÜECD YK’nca onaylanan kriterlere uyan dernek üyeleri bir defaya mahsus olmak üzere ECEK Belgesi ile belgelendirilir.

VIII. SERTİFİKANIN İPTALİ

Madde 8. ECEK Yönetım Kurulu aşağıda tanımlanan durumlarda, sertifikayı iptal etme yetkisine sahiptir

8.1. Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte ve uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması,

8.2. Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı veya bu kuruluşlara denk kurumlar tarafından, herhangi bir sebepden dolayı hekimlik veya el cerrahisi uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınması,

8.3 Tıbbi veya sosyal açıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun saptanması,

8.4. ECEK sertifikasının hekimlik yaşamında etik kurallara aykırı amaclarla kullanılması.

IX. YENİDEN BELGELENDİRME (RE-SERTİFİKASYON)

Madde 9. ECEK sertifikasına sahip olanlar gerekli görüldüğünde 10 yıl sonra yeniden belgelendirmek için değerlendirilebilinir. Değerlendirmede TTB-STE Kredilendirme esas olarak alınır, ayrıca ECEK sınav ve eğitim komisyonunca belirlenen ve ECEK yönetim kurulunca onaylanan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak uygulanır.

X. ADAYLARIN VE SERTİFİKALI KİŞİLERİN DOSYALARI

Madde 10. Eski ve yeni adayların ve ECEK sertifikalı kişilerin dosyaları gizli tutulur ve TEÜECD ve ECEK Yönetim Kurul Üyeleri dışındaki kişiler tarafından yasal bir zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamazlar. Bu dosyaların korunduğu yer TEÜECD’dir.

El Cerrahisi Uzmanlık Eğitim Müfredatı Müfredatı

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun