Üyelik

EL CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİM MÜFREDATI

ÜYE KAYIT FORMU

NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ

ÜYE OLMA HAKKI , ÜYELİK İŞLEMLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÇIKARILMA

Madde 5-

Derneğin üyelikleri:

1- Asli üye: Medeni haklara sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, El Cerrahisi ve Rekonstruksiyonu alanında eğitim ve öğrenim görmüş veya bu konuda yetişmekte olan hekimler bu derneğe asli üye olabilirler. İki asli üyenin teklifi ile dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

2- Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösteren ve himaye eden, el cerrahisi alanlarında yayınlar ve araştırma yaparak büyük hizmet gören hekimler Yönetim Kurulu Kararıyla, Onursal Üyeliğe kabul edilirler. 65 yaşını dolduran asli üyeler diledikleri takdirde Onursal Üyeliğe geçirilir. Bu Onursal üyelerden aidat alınmaz ve ulusal kongrelere kayıt ücreti ödemeden katılırlar. Onursal üyeler dernek genel kurulunda oy kullanamaz, Yönetim Kurullarında görev alamazlar.

Yıllık aidat ödeme yükümlülüğü altında bulunan üyelerden bu aidatlarını ödemeyenler Genel Kurula giremezler.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir..

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Birbirini takip eden iki yıl aidatını vermemek, yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5- Derneğin Onur ve Etik kurulu tarafından hazırlanan disiplin yönetmeliğine göre üyelikten çıkarılma cezası alanlar.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun salt çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun