Genç El Cerrahları

                                                                   TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ

                                                                               “GENÇ EL CERRAHLARI” YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

 Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği’ne bağlı Genç El Cerrahları organizasyonunun tanımlanması, üyelik ve temsilcilik görevlerinin tanımlanması, üyelik sonlandırılması, GEC organizasyonunun görev ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

(2) “Genç el cerrahları” kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bağış, gider, kurs bedeli vs adı altında para toplayamaz.

(3) GEC organizasyonu bünyesinde alt kurullar kurulamaz.

MADDE 2 – Tanımlar

a) TEÜECD: Türk el ve üst ekstremite cerrahisi derneğini,

b) GEC: Genç el cerrahlarını,

c) GEC Üyesi: Genç el cerrahları üyesini,

d) GEC temsilcisi: Genç el cerrahlarının temsilcisini,

e) FESSH-YEHS: Federation of European Societies for the Surgery of Hand- Young European Hand Surgeons grubunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyonun Amaç, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 3 - GEC amaçları:

  • Türkiye’deki el cerrahisi eğitimine devam eden hekimler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak
  • TEÜECD’ne şu konularda yardımcı olmak:

                        Türkiye’de el cerrahisi eğitiminin geliştirilmesi

                        Cerrahlar ve kurumlar arasındaki bilgi aktarımını kolaylaştırmak

                        Çevrimiçi ve yüz yüze eğitim olanaklarının düzenlenmesi

MADDE 4GEC Görev ve Sorumlulukları:

  • TEÜECD’nin organize ettiği diğer toplantı ve konferanslarda dernekle uyum halinde çalışır.
  • El cerrahisinin genç uzman ve asistanlarının sahadaki mesleki sorunlarını ve çözüm önerilerini TEÜECD yönetim kuruluna aktarır.
  • El cerrahisinin genç uzman ve asistanlarının yan dal eğitimine ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini TEÜECD yönetim kuruluna aktarır.
  • GEC temsilcisi, yılda iki kez TEÜECD yönetim kurulu toplantısına katılarak ilk gündem maddesi olarak el cerrahisi yan dal eğitimindeki sorunları yönetim kuruluna aktarır ve çözüm önerileri sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GEC Üyelik ve Temsilciliği

MADDE 5 – Üyelik:

Türkiye’de el cerrahisi yan dal eğitimi almakta olan ve en fazla iki yıllık el cerrahisi uzmanı olan tüm TEÜECD üyesi cerrahlar GEC’nin doğal üyesidir. GEC üyelik aidatı yoktur.

MADDE 6. GEC Temsilciliği

GEC temsilcisi, GEC üyeleri arasından ve GEC üyeleri tarafından seçilir.

Tüm GEC üyelerinin GEC temsilcisi seçilme hakkı vardır.

GEC temsilcisi iki yılda bir seçimle yenilenir.

GEC temsilciliği görevi iki dönem üst üste yapılamaz.

GEC temsilcisi bir dönemden daha uzun süre temsilcilik yapamaz.

GEC temsilcisi şartları sağlaması halinde aynı zamanda FESSH-YEHS grubunda da ülkemizi temsil edecek kişi olacaktır.

GEC temsilcisinin şartları sağlamaması halinde FESSH-YEHS grubunda ülkemizi temsil etmesi için GEC temsilcisi tarafından bir aday önerilir.

 

MADDE 7. GEC Genel Kurulu ve Temsilcilik seçimi

GEC genel kurulu TEÜECD kongresinde yapılır.

Önceki temsilci yeni GEC temsilcisi seçiminin tarihini ve yerini tüm GEC üyelerine duyurmakla yükümlüdür.

Ayrıca çağrı sistemi düzenlenmez, çoğunluk sağlanamaması halinde dahi seçim yapılır. Sandık kurulu başkan ve başkan yardımcısı seçiminin ardından GEC temsilciliği için yapılan ve GEC üyelerinin olduğu genel kurulda, GEC temsilci adayları belirlendikten sonra GEC temsilci seçimi gizli oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır.

Her üyenin bir oy hakkı vardır ve şahsen kullanmak zorundadır. Kongre katılımı yapmayan üyeler, GEC temsilci seçiminde oy kullanamaz, üyeler oylarını devredemez veya başka bir üyeye vekalet veremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GEC Üyelik ve Temsilciliğinin Sonlandırılması

Herhangi bir sebeple el cerrahisi uzmanlık eğitimi ile veya TEÜECD ile ilişiği sonlananların GEC üyelikleri de sonlanır.

TEÜECD tüzüğünde belirtilen üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerden birine sahip olanların GEC üyelik veya temsilcilikleri sonlandırılır.

GEC üyesi olmak istemeyen uzmanlık öğrencileri, GEC temsilciliğine yazılı dilekçe ile başvurmaları halinde üyeliklerini sonlandırabilir.

 

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun