Dernek Tüzüğü

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1 - Derneğin Adı: “Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır, şubesi yoktur.

Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 - Tanım, Derneğin amacı
El cerrahisi, El ve üst ekstremite ile bunların işlev ve şeklini direk etkileyen tüm yapıların hastalıklarının, yaralanmalarının, doğuştan anomalilerinin tanınmasını, bu bozuklukların önlenmesini, cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle tedavisini, aynı bölgelerin doğumsal veya edinsel deformitelerinin rekonstrüksiyonlarını ve ameliyat sonu bakım ve rehabilitasyonunu içeren bir tıbbi bilim dalıdır. Bölge ve tedavi yöntemi benzerliği nedeniyle alt ekstremiteki revaskularizasyon ve replantasyon gereken yaralanmalar, sinir yaralanmaları ve mikrocerrahi ile yapılan rekonstrüksiyonlar kapsam alanına girer.

Derneğin amacı genel olarak ’’El ve Üst Ekstremite Cerrahisi alanında hekim ve elemanların daha iyi eğitilme ve yetişmelerini sağlamak; bu konularda kurs, seminer, kongre ve benzeri bilimsel çalışmaları düzenlemek; üyelere ilmi araştırma yapmalarını ve yayınlanmalarını, yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını sağlamak; onları temsil etmek; el ve üst ekstremite sakatlıklarının azaltılması, tedavi ve rehabilitasyonu konularında çalışma yapmak ve bütün bu konularda hastane, merkez veya tesisler kurmak; aynı konuda çalışan, dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak” olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir:

1-El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Eğitiminin standartlarının ve asgari gerekliliklerinin tanımlanması için çalışmalar yapmak; eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşması için gerekli desteği sağlamak; bu amaçla kurumlar arası işbirliğini teşvik ve koordine etmek; uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitimin standardizasyonu amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak; ülkemizde El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ve Rehabilitasyonu anlamını bilimsel olarak yaymak, bu konularda yetersiz ve bilgisiz elemanların çalışmasını önlemek,
2-El ve Üst Ekstremite sakatlıklarına sebep olan hastalık, kaza ve yaralanmaların azaltılması ve bunlardan korunma tedbirleri üzerinde programlı olarak çalışmak, bunları giderici tedbirler almak,
3-En az iki senede bir defa olmak üzere El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi düzenleyerek ülkemizdeki El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ile ilgili çalışma ve görüşleri tebliğ, sempozyum ve panel toplantıları ile bir araya getirmek ve kongrelere bütün ilgililerin dikkatini çekmek,
4-Meslek bütünlüğünü ve meslektaşların haklarını korumak
5-Sağlık bakanlığı, diğer kamu kurumları, ulusal ve uluslar arası derneklerle olan yasal ilişkilerde el cerrahisi bilim dalını temsil etmektir.

Madde 3 - Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, organizasyonlarını yapmak,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, kurulu olanlara ortak olmak,
7-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
9-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
11-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için lokal açmak; sosyal, kültürel ve sağlıkla ilgili tesisler kurmak, bunları tefriş etmek ve çalıştırmak,
12-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
13-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Madde 4- Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek bilim, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösterir. Dernek siyasetle uğraşmaz.

ÜYE OLMA HAKKI , ÜYELİK İŞLEMLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÇIKARILMA

Madde 5- Derneğin üyelikleri:
1- 1- Asli üye: Medeni haklara sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, El Cerrahisi ve Rekonstruksiyonu alanında eğitim ve öğrenim görmüş veya bu konuda yetişmekte olan hekimler bu derneğe asli üye olabilirler. İki asli üyenin teklifi ile dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
2- Onursal Üye: Derneğe Genel Kurulca belirlenecek miktarda büyük maddi yardımda bulunanlar, el cerrahisi uzmanı olmadığı halde yurt içinde ve dışında derneğe karşı yakın ilgi gösterenler ve himaye edenler, el cerrahisi ile ilgili alanlarda çalışanlar, Türk vatandaşı olmayan ama Türk El Cerrahisine katkı sağlayan el  cerrahisi uzmanları, yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösteren ve himaye eden, el cerrahisi alanlarında yayınlar ve araştırma yaparak büyük hizmet gören hekimler Yönetim Kurulu Kararıyla, Onursal Üyeliğe kabul edilirler. 65 yaşını dolduran asli üyeler diledikleri takdirde Onursal Üyeliğe geçirilir. Bu Onursal üyelerden aidat alınmaz ve ulusal kongrelere kayıt ücreti ödemeden katılırlar. Onursal üyelerin Genel Kurulda oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

Üyelikten Çıkma
Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir..
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 7
- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Birbirini takip eden iki yıl aidatını vermemek, yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
5-Derneğin Onur ve Etik kurulu tarafından hazırlanan disiplin yönetmeliğine göre üyelikten çıkarılma cezası alanlar.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun salt çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI
Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,

4- Onur ve Etik kurulu,

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI , ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe aidatını ödeyen kayıtlı asli üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir , Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Madde 10- Çağrı yöntemi
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Madde 11- Toplantı Yöntemi
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir ikinci başkan ve bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Madde 12-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama açık sayım ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 14:Dernek Genel Kurulu Yönetim Kuruluna Dernek adına istediği oranda ve zamanda borçlanması ve b ağış yapması için yetki verebilir.

Madde15 :İç Denetim

Derneklerde iç denetim esastır.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16- Yönetim kurulu, dernek asil üyeleri arasından  9 asıl ve 9 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Bir üye Yönetim Kurulu üyeliğine art arda iki defadan fazla seçilemez.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak aralarında bir başkan, biri birinci diğeri ikinci olmak üzere iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve 4 üye’ yi belirler. Başkan derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Başkan yetkilerinden bir kısmını yönetim kurulu üyelerine devredebilir. Bir dönem başkanlık yapan üye bir kez daha başkan olamaz. Bir önceki dönemin dernek başkanı, bir sonraki dönemin yönetim kurulunun tabii üyesi olarak çalışmalara katılır.
Derneğin kurucusu ve 27 yıl başkanlığını yapan Prof. Dr. Rıdvan Ege, derneğin Onursal Başkanı olarak Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilir.
Yönetim kurulu Başkanın daveti ile onun, bulunmadığına yaşça kıdemli Başkan Yardımcısı başkanlığında üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa üst üste toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Madde 17- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
2-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
3-Derneğin tüzükte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, gerekli ise komisyonlar oluşturup bu komisyonlarda çalışacak asli üyeleri belirleyip görevlendirmek,
4-Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
5-Yasayla belirlenen derneklerin tutacakları defter, muhasebe, hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dair yönetmelikte belirlenen defterleri tutmak,
6-Masrafları kabul ve onaylamak, Denetleme kurulunca verilen çalışmalar ve 6 aylık bütçeyle ilgili raporu incelemek,
7-Yayınlanacak eserleri mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yapılacak sosyal hizmetleri, yurt içinde ve dışında kongre ve ilmi toplantılara katılacakları, konuşmacı ve araştırmacıları belirleyip görevlendirmek,
8-Derneğin amacına varma yolunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle ilişki oluşturmak ve devam ettirmek,
9-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, bütçe fasılları arasında değişiklik yapmak
10-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri ve başka kuruluşlarla yapılacak işbirliği ilkelerini hazırlamak ve uygulamak,
11-Dernek amacına uygun bina ve tesisler yaptırmak ve yönetmek, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
12-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
13-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
14-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
15-En az iki senede bir Yönetim Kurulunca belirlenen bir yerde bilimsel El ve Üst Ekstremite Cerrahisi kongresi yapmak
16-Mevzuat ve Dernek tüzüğünün gerektirdiği diğer hizmetleri yapmak,

17- Genel kurula sunulacak teklifleri hazırlamak.

 

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

ONUR VE ETİK KURULU
Madde 19- Onur ve Etik Kurulu, Genel Kurul tarafından ve hekimlikte yirmi, dernekte 5 yılını doldurmuş dernek üyeleri arasından iki yıl süre ile seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
 

Onur ve Etik Kurulu, derneğin ilgi alanında hekimlik gelenek ve amaçlarına uygun olmayan hareketleri ile genel meslek ve toplum ahlakına aykırı davranışları sabit bulunan üyeleri hakkında, kınama, ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi sunma, dernekten çıkarma gibi karar önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar. Tabip odası, mahkemeler, üniversite ve diğer soruşturmacı kuruluşlar için görüş ve fezlekeleri hazırlama yetkisine sahiptir.
Öneriler üzerine karar verme; verilen kararı duyurma ve uygulama yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Onur ve Etik Kurul Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönerge esaslarına uygun olarak çalışır.

EL CERRAHİSİ YETERLİK ve EĞİTİM KOMİSYONU (ECYEK)
Madde 20- Yönetim Kurulu tarafından, Türkiye'de El Cerrahisi eğitiminin ve eğitim veren - uygulama yapan kurumların standardizasyonu, akreditasyonu ve sertifikasyonu konusunda çalışmalar yapmak amacıyla El Cerrahisi Yeterlik ve Eğitim Komisyonu oluşturulur. Komisyonun oluşma şekli, çalışma ilkeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE MALİ HÜKÜMLER
Madde 21- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık üyelik ödentisi genel kurul tarafından belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Yurt dışı kurum ve dernekler, yurt içi müesseseler, hükümet, belediyeler, dernekler ve diğer kurumlar tarafından yapılacak yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
8-Satışı derneğe bırakılmış veya bağışlanmış eserlerin gelirleri
9- Bankadaki paraların faizleri
10-Diğer gelirler.

 

Madde 22- Dernek kasasında bulundurulacak miktar ihtiyaç halinde yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu'nun kararıyla hazine bonoları alınabilir, yatırım hesabı açılabilir. Banka ve diğer kurumlardan para çekilmesi ve gerekli ödemelerin yapılması için yetki verilecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 23- Her çeşit sarfiyatta ödeme yetkilisi başkan veya genel sekreterdir. Masraf evrakında ve harcama kağıtlarında Saymanın da imzası bulunur.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri
Madde 24-
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 25- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Beyanname Verilmesi
Madde 26-
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 28- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, tasfiye son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Tasfiyeyle ilişkin tüm işlemler üç ay içinde tamamlanır. Daha sonra derneğin feshi tasfiye kurulu tarafından yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir.
Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra derneğin kalan tüm para, mal ve hakları ‘’Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı’’na devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 29- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME
Madde 30- Bu tüzük hükümlerini Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Bu tüzük 30 (otuz) maddeden ibarettir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun