ECYEK YÖNERGE

El Cerrahisi Yeterlik ve Eğitim Komisyonu Yönergesi (ECYEK)

1- Genel Esaslar

 Tanım

 1. Bu Yönerge; TEÜECD Tüzüğü’nün 20. Maddesi uyarınca alt çalışma grubu olarak oluşturulan “El Cerrahisi Yeterlik  ve Eğitim Komisyonu” (ECYEK)’in amaç, oluşma şekli ve çalışma ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. “El Cerrahisi Yeterlik ve Eğitim  Komisyonu’nun görevi; Türkiye’de “El Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin verdikleri eğitiminin standardizasyonunun sağlanmasıdır. ECYEK’in amacı El Cerrahisi Uzmanlarının ve eğitim kurumlarının aktivitelerini kısıtlamak değildir. ECYEK tarafından belirlenen standartlar, yapılacak sınavlar ve sertifikasyon süreçleri tamamen bir gönüllülük çabasıdır.  ECYEK sertifikası ve standardizasyonu herhangi bir şekilde, yasal bir yeterlik derecesine veya El Cerrahisi pratiği lisansına karşılık gelmediği gibi, yeterlilik sınavlarında başarılı olunamaması yasal olarak El Cerrahisi hekimlik sanatının icra edilemeyeceği anlamına da gelemez.

 

3.TEÜECD Tüzük ve Yönergeleri kapsamında, ECYEK kuruluş amaç ve konularında özerk bir biçimde çalışır. TEÜECD Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

2- Komisyonun  Oluşumu ve Yapısı

ECYEK Konsey Meclisi ve Yönetim Kurulu 

 1. TEÜECD üyesi uzmanların oluşturduğu TEÜECD genel kurulu aynı zamanda ECYEK Konsey Meclisidir. 2 yılda bir Ulusal Kongre’nin yapıldığı yer ve zamanda toplanır.
 2. ECYEK Yönetim kurulu 7 üyeden oluşur, üyelerin tamamı yeni seçilen TEÜECD Yönetim Kurulu tarafından TEÜECD üyeleri arasından belirlenerek yenilenir. ECYEK üyeliği için TEÜECD üyeliği zorunludur.
 3. ECYEK Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarının ve ayrıca kurumların (Üniversite, Sağlık bakanlığı, Özel) temsilcilerinin mümkün olduğunca eşit dağılımına özen gösterilir.
 4. ECYEK Yönetim Kurulu seçildikten sonraki ilk oturumunda başkan ve genel sekreteri seçer. Alt grup görevlendirmelerini ve görev dağılımını kurul üyeleri arasında yapar ve gerekirse eksik alanlarda TEÜECD üyeleri arasından da görevlendirme yapabilir.  TEÜECD Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri ECYEK başkanı veya üyesi olamaz.
 5. ECYEK Yönetim Kurulu toplantısının yapılabilmesi için en az başkan veya genel sekreterden biri olmak üzere yarı sayıdan 1 fazla yönetim kurulu üyesinin bulunması gereklidir. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa üst üste toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde ilgili kontenjandan yedek üye asil üyeliğe geçer.
 6. ECYEK, yılda en az biri TEÜECD YK ile  birlikte olmak üzere, 3 kez toplanır. Toplantı tutanağını 1 hafta içerisinde TEÜECD Yönetim Kuruluna gönderir.
 7. Bir önceki ECYEK başkanı bir sonraki yönetim kuruluna önceki başkan sıfatı ile oy hakkı olmaksızın doğal üye olarak bir dönem daha katılır.
 8. ECYEK, toplantılarına gerekli gördüğü durumlarda, çalıştığı birime ve öğretim üyesine önceden bilgilendirme yapmak şartı ile bir el cerrahisi uzmanlık asistanını davet edebilir.
 9. ECYEK Yönetim Kurulunun ana görevi, ECYEK’in temel işlevlerinin icrasını sağlamak, yaptıkları çalışmaların raporlarını ve istatistiklerini TEÜECD yönetim kuruluna sunmaktır.  Belirlenen sorunların çözümü konusunda önerilerde bulunur.
 10. ECYEK alt çalışma grupları ECYEK ve TEÜECD üyelerinden oluşacak şekilde belirlenir. Alt gruplar ECYEK Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar ve çalışma raporlarını ECYEK Yönetim Kuruluna sunarlar.
 11. ECYEK yönetim kurulu kendisine sunulan raporları ve verileri birleştirerek TEÜECD Yönetim Kuruluna sunar. ECYEK çalışma raporlarının, ECYEK sertifikasyonu alan Eğitim Kurumlarının ve ECYEK sertifikasını alan kişilerin isimlerinin, sınav ve eğitim standardizasyon raporları ve genel istatistik değerlendirmelerinin duyurulması, bunlar ile ilgili araştırmalar yapılması ve bunların duyurulması, düzenlenecek sınavların tarih ve ücretlerinin belirlenmesi, TEÜECD Yönetim Kurulunun takdirinde ve sorumluluğundadır.
 12. ECYEK çalışmaları ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir sorun veya yorum ihtilafının ECYEK Yönetim Kurulu tarafından çözülememesi halinde, TEÜECD Yönetim Kurulu’na ileterek hakemliğini talep eder.

 

 1. TEÜECD’nin sürekli yayını olan Hand and Microsurgery dergisinin editörlerini atar ve derginin çıkarılmasını sağlar. TEÜECD bünyesinde basılacak eğitim amaçlı tüm kitapları ve sürekli yayınları planlar ve denetleyerek her milli kongrede konusu ve editörü belirlenmiş konuda 1 kitap çıkarır.

 

  

ECYEK ALT ÇALIŞMA GRUPLARI ve GRUPLARIN GÖREVLERİ

 

 1. Eğitim Programı Geliştirme planlama alt grubu: 
 2.  
  1. El Cerrahisinde Uzmanlık eğitimi düzeyini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak, korumak ve güvence altına almak amacıyla; güncel El Cerrahisi uzmanlık eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel altyapı gereklerini ülke imkânlarını gözeterek belirler. Kurum Akreditasyon Yönetmeliğini hazırlar ve bu yönetmeliğe uygun değerlendirme formlarını oluşturur.
  2. El Cerrahisi Uzmanlık eğitimi için kabul edilebilir, minimum eğitim standartlarını belirleyerek, buna uygun örnek çekirdek müfredat programı oluşturur.
  3. El cerrahisi eğitimi sırasında standardizasyonun sağlanması amacıyla Kurumlar arasında tercihen uzmanlık adayının eksik olduğu alanlarda güçlenmesini sağlayacak şekilde, 6 ayda 1 ay olmak üzere rotasyon programları yaparak uygulanması için TEÜECD’e ve ilgili Eğitim Kurumlarına bildirmek.
  4. Eğitim Kurumlarının Çekirdek eğitim müfredatını sağlamakta karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla ülke çapında ve TEÜECD şemsiyesi altında, bilgi, beceri ve tutum gelişimlerini yükseltmek amacıyla eğitim etkinlikleri düzenler. Bu amaçla  “Klinik Bilgi Yenileme Kursları”, Temel ve Klinik bilimleri içeren kurslar düzenler.
  5. Düzenlediği ve desteklediği eğitim toplantılarının içeriklerine toplantı sonrasında dernek üyelerinin erişimini kolaylaştırmak amacıyla elektronik ortamda kontrollü paylaşıma açılması için çalışmalar yapmak ve uygulanması için TEÜECD’ne rapor sunmak. Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerini teşvik etmek. Eğitimin vazgeçilmez bileşeni olan araştırma etkinliklerini özendirmek ve desteklenmesini sürdürmek üzere araştırmalara destek vermek.
  6. Ortopedi ve Travmatoloji ve Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif  Cerrahi ile Genel Cerrahi ana dallarda eğitim alan araştırma görevlilerinin el cerrahisi ile ilgili temel bilgileri öğrenmelerini sağlayacak tavsiyelerde bulunmak, eğitim sürecinde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi amacıyla eğitim rotasyonların planlanmasını teşvik etmek, bu konuda gönüllü eğitim kurumlarına öncülük etmek, TEÜECD ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak.
  7. El Cerrahisi uzmanlık eğitimi desteklemek, El cerrahlarının “Board sertifikasyon” sınavlarına hazırlanmasında yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla kurslar ve eğitim toplantıları düzenlenmesi konusunda TEÜECD’e stratejik plan önerilerinde bulunur.

  

 1. Uzmanlık Eğitimi Gelişimi Ölçme ve Eğitim Kurumları Akreditasyon / Resertifikasyon Alt grubu

 

 1. Eğitim kurumlarınca verilen El cerrahisi eğitimi sırasında asistan gelişimlerini ölçmek amacıyla gelişim ara sınavlarını düzenler. Eğitim düzeyinin belirlenmesi amacıyla Uzmanlık Gelişim Sınavları’nı (UGS) düzenler, sonuçlarını analiz ederek, istatiksel sonuçları raporlar.
 2. Eğitim takvimi uyarınca yılda iki kez Uzmanlık Gelişim Sınavını (UGS) düzenleyerek El cerrahisi uzmanlık öğrencilerinin gelişimleri hakkında kendilerine ve klinik şefi/anabilim dalı başkanlarına bilgi verir. Değerlendirme için Tıp Eğitimi bilim dalından destek alınması gereklidir. Uzmanlık gelişim sınavı yılda bir kez düzenlenir.

 

 1. Gelişim sınavı yazılı bir sınavdır, sınav dili Türkçedir.
 2. Sınav sorularının hazırlanması ile ilgili kurallar ECYEK Yönetim Kurulu tarafından her sınavdan önce hazırlanacak Sınav Yönetmeliği ile belirlenir ve TEÜECD Yönetim Kuruluna sunulur.

 

 1. Eğitim Programı Geliştirme planlama alt grubu tarafından belirlenen kriterleri ve Kurum Akreditasyon Yönetmeliğini esas alarak, gönüllülük esası ile akreditife edilmek üzere başvuran eğitim kurumlarının standardizasyonu için gerekli çalışmaları yapar. Kurum ziyaretleri ve incelemelerden elde edilen bilgileri eğitim kurumlarıyla paylaşarak bu konudaki çalışmaları destekler. Kurum ziyaretleri yaparak akreditasyon raporunu TEÜECD Yönetim Kuruluna sunar.

.

 1. Akreditasyon için belirlenen koşulları sağladığı tespit edilen Eğitim kurumlarının akreditasyonu sağlar.

 

 1. TTB, UDEK-UYEK, FESSH, IFSSH ve AB’nin (European Union, Strazburg) konuyla ilgili organlarından “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Europeen des Medecins Specialites, UEMS, Bruxelles) ile çalışma konu ve amaçlarına uygun bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunur.

 

 1. El Cerrahisi dalında eğitim kadrosundaki yükseltmeler için gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yapar. TEÜECD Yönetim Kuruluna bu konuda önerilerde bulunmak. Yardımcı doçent, Doçent ve Profesör adaylarında atama ve yükseltmede aranacak asgari şartları tanımlamak, eğitim hastanelerinde şef yardımcısı ve şef yükseltme ve atamalarında gözetilecek asgari koşulları belirler.

 

 

 1. Yeterlik Sınavı Alt Grubu:
  1. El Cerrahisi alanında çalışan ve eğitimleri süren herkesin ECYEK’nin toplantılarından, sınavlardan ve yapılan son değişikliklerden haberdar olması kendi sorumluluğundadır.
  2. Uzmanlık sonrası dönemde sürekli tıp eğitimini teşvik etmek ve bilimsel seviyeyi yükselterek bunun ölçülmesini sağlamak amacıyla, mevcut uzmanların katılabileceği yeterlik sınavları düzenler, bu sınavlarda yeterli görülenleri belgelendirerek sertifikasyon sağlar.
  3. ECYEK Sertifikası için yapılan sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  4. Sınav dili Türkçedir.
  5. 2 yılda 1 olmak üzere milli kongre sırasında yapılır. 2 aşamalı sınavdır. 1. Aşama yazılı ikinci aşama ise sözlü ve beceriye dayalı sınavdır.
  6. Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmazlar.
  7. Yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili kurallar ECYEK Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliği ile her sınavdan önce belirlenir.
  8. El Cerrahisi uzmanlık eğitimi devam eden uzman adayları Yeterlik Sınavı’nın ilk aşamasına girebilir.
  9. Sınavda (Her iki aşamada ) başarılı olan kişiler ECYEK sertifikasını almaya hak kazanırlar.
  10. Sertifika süresi (10 yıl) dolacak üyelerin yeniden belgelendirilmesi amacıyla çalışma yürütür. ECYEK sertifikasına sahip olanlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirmek için değerlendirilirler. Değerlendirmede TTB-STE Kredilendirme esas olarak alınır, ayrıca ECYEK sınav ve eğitim komisyonunca belirlenen ve ECYEK yönetim kurulunca onaylanan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak uygulanır.
  11. ECYEK sertifikasyonunun öncelikle, Avrupa ve Dünya El Cerrahisi Dernekleri Birliğinin” kendi bünyelerinde oluşturdukları sertifikasyon süreçlerine paralellik göstermesini sağlamak ve nihai olarak ECYEK Sertifikasının Avrupa ve Dünya Board Sertifikaları ile eşdeğer kabul edilmesi için faaliyet göstermektir.  Türkiye’de El Cerrahisi eğitimi veren kuruluşlarla ortak çalışarak uluslararası ölçülerde yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve istatistik çalışmaları yapar.

 

 1. Kurul tarafından yapılacak yeterlilik sınavlarında başarılı sayılan El Cerrahisi Uzmanlarının Kurul adına sertifikasyonunu sağlar.

 

 1. BÜTÇE ve FİNANSMAN

       

 ECYEK’in çalışmalarının finansmanı TEÜECD tarafından yapılır.

 

 

 1. ECYEK SERTİFİKASININ İPTALİ

 

Tüm adayların ve ECYEK sertifikalı kişilerin dosyaları gizli tutulur ve ECYEK Başkanı, Yönetim Kurul Üyeleri ve ECYEK Yönetim Kurulunda o sırada görevli olanlar dışındaki kişiler tarafından yasal bir zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamaz. Bu dosyaların uygun şekilde korunmasından TEÜECD sorumludur, ve TEÜECD’in belirlediği yerde korunur.  ECYEK Yönetim Kurulu aşağıda tanımlanan durumlarda, sertifikayı iptal etme yetkisine sahiptir. Aşağıda tanımlanan durumlarda ECYEK Yönetim Kurulu gerekli kanıtları elde ettikten sonra ECYEK sertifikalı hekimi savunmada bulunmak üzere davet eder. Sertifikanın iptali ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli kararında ECYEK Yönetim Kurulu TEÜECD Etik Kurulu ile beraber çalışır.

 

 1. Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte ve uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması.
 2. Adayın girdiği sınav sırasında kopya çektiği veya kasıtlı olarak usulsüzlük yaptığının belgelenmesi durumunda.
 3. Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı veya bu kuruluşlara denk kurumlar tarafından, herhangi bir sebepten dolayı hekimlik veya El Cerrahisi uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınması
 4. Tıbbi veya sosyal acıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun saptanması,
 5. Yukarıda sayılan nedenlerden ötürü ECYEK sertifikası iptal edilenler tekrar sertifika alamazlar.  

 

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun